top of page

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Цей Публічний договір (далі — Оферта, Договір) є офіційною пропозицію Виконавця на сайті https://innovations-and-service-design.lanka.cx/ з надання інформаційно-консультаційних послуг юридичним та/або дієздатним фізичним особам (далі — Замовник) на КОНФЕРЕНЦІЇ З ІННОВАЦІЙ ТА СЕРВІС-ДИЗАЙНУ, спрямованих на здобуття Замовником додаткових знань, умінь і навичок у певній галузі.


1.2. Ухвалення (акцепт) цієї Оферти означає повне і беззастережне прийняття Замовником усіх умов без будь-яких винятків і/або обмежень і прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) до укладання Сторонами двостороннього письмового договору на умовах, викладених у цій Оферті нижче.


1.3. Договір із надання інформаційно-консультаційних послуг на КОНФЕРЕНЦІЇ З ІННОВАЦІЙ ТА СЕРВІС-ДИЗАЙНУ (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) від моменту заповнення Замовником облікового запису на сайті Виконавця і надходження грошових коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.


1.4. Виконавець і Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності, необхідні для укладання та виконання цього Договору на надання послуг з організації участі у конференції.

 


2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ


2.1. З метою цієї Оферти нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:

 • Оферта — цей публічний договір із надання інформаційно-консультаційних послуг на КОНФЕРЕНЦІЇ З ІННОВАЦІЙ ТА СЕРВІС-ДИЗАЙНУ.

 • Сайт — інтернет-сайт https://innovations-and-service-design.lanka.cx/, який використовуватиме Виконавець на правах власності, або інша онлайн-платформа, яку Виконавець використовуватиме згідно з відповідним Договором.

 • Послуги з інформаційно-консультаційних послуг на КОНФЕРЕНЦІЇ З ІННОВАЦІЙ ТА СЕРВІС-ДИЗАЙНУ — будь-які послуги Виконавця, види і вартість яких визначена на Сайті, з надання обмеженого доступу Замовника до Сайту відповідно до умов Оферти з надання інформаційно-консультаційних послуг на конференції.

 • Акцепт Оферти — повне і беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення 100%-ї попередоплати за надання інформаційно-консультаційних послуг на КОНФЕРЕНЦІЇ З ІННОВАЦІЙ ТА СЕРВІС-ДИЗАЙНУ.

 • Виконавець — IdeasFirst або інша фізична і/або юридична особа, яка має право надавати інформаційно-консультаційні послуги Замовнику на умовах цієї Оферти.

 • Замовник — особа, яка здійснила Акцепт Оферти на викладених у ній умовах.

 • Договір із надання інформаційно-консультаційних послуг (далі — Договір) — договір між Замовником та Виконавцем із надання інформаційно-консультаційних послуг на КОНФЕРЕНЦІЇ З ІННОВАЦІЙ ТА СЕРВІС-ДИЗАЙНУ, який укладається як Акцепт цієї Оферти.

 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


3.1. Предметом цієї Оферти є надання Замовнику інформаційно-консультаційних послуг на КОНФЕРЕНЦІЇ З ІННОВАЦІЙ ТА СЕРВІС-ДИЗАЙНУ силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти за винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю.
Послуги надаються через надання Замовнику офлайн- і/або онлайн-участі у КОНФЕРЕНЦІЇ З ІННОВАЦІЙ ТА СЕРВІС-ДИЗАЙНУ із можливістю спілкування в режимі реального часу в форматі офлайн- і/або онлайн. Участь у конференції здійснюється Замовником на вибір, залежно від виду квитка.


3.2. Дата проведення КОНФЕРЕНЦІЇ З ІННОВАЦІЙ ТА СЕРВІС-ДИЗАЙНУ — 20 червня 2024 року.


3.3. Вартість кожного виду інформаційно-консультаційних послуг на КОНФЕРЕНЦІЇ З ІННОВАЦІЙ ТА СЕРВІС-ДИЗАЙНУ визначається на Сайті Виконавця. Цей Договір із надання послуг вважається укладеним від моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.


3.4. Платежі за цим Договором здійснюються одним зі способів, запропонованих Замовнику менеджером після отримання Реєстраційної форми Замовника в результаті натисканні їм кнопки «Реєстрація».


3.5. Заповнення Замовником відповідної заявки (і внесення оплати одним зі способів, запропонованих Замовнику менеджером), є підтвердженням Замовника для отримання інформаційно-консультаційних послуг на КОНФЕРЕНЦІЇ З ІННОВАЦІЙ ТА СЕРВІС-ДИЗАЙНУ. Запрошення-пам’ятка надається Замовнику на адресу електронної пошти Замовника, зазначену ним під час заповнення заявки.


3.6. За додатковою інформацією Замовник може звернутися до служби підтримки Виконавця за адресою: forum@ideasfirst.info.


3.7. Ця Оферта має силу акта про надання послуг. Приймання проводять без підписання відповідного акта.

 


4. РЕЄСТРАЦІЯ ЗАМОВНИКА НА САЙТІ


4.1. Надання Замовнику інформаційно-консультаційних послуг на КОНФЕРЕНЦІЇ З ІННОВАЦІЙ ТА СЕРВІС-ДИЗАЙНУ можливе за умови натисканням кнопки "Реєстрація" та заповнення ним на Сайті відповідних полів реєстраційної форми. Реєстраційна форма має містити прізвище, ім’я Замовника, адресу його електронної пошти, номер телефону, назву компанії і посаду.

 


5. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН


5.1. Виконавець зобов’язується надати інформаційно-консультаційні послуги згідно з цим Договором якісно та у визначені Офертою строки.


5.2. Виконавець має право:

 • самостійно здійснювати підбір персоналу для проведення робіт;

 • під час проведення робіт згідно з Договором самостійно і від власного імені укладати договори з іншими юридичними та фізичними особами, необхідними для виконання умов цього Договору.

 

5.3. Замовник зобов’язується оплатити послуги, що надаються відповідно до Оферти.
Замовник має право:

 • контролювати та оцінювати якість послуг Виконавця;

 • розірвати Оферту в односторонньому порядку, попередньо повідомивши про свій намір Виконавця не менше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати надання послуг Виконавцем. У цьому випадку Виконавець повертає грошову суму, сплачену Замовником, за вирахуванням 15% організаційного збору від вартості послуг, зазначених на сайті https://innovations-and-service-design.lanka.cx/ під час реєстрації участі.

У разі розірвання Оферти з ініціативи Замовника менше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати надання послуг Виконавцем грошова сума, сплачена Замовником, не повертається.

 


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


6.1. Виконавець і Замовник, зважаючи на характер наданої послуги, зобов’язуються у разі виникнення суперечок і розбіжностей, пов’язаних із наданням інформаційно-консультаційних послуг на конференції, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку Сторони мають право звернутися до суду.


6.2. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цією Офертою Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.


6.3. Неможливість виконання Договору Виконавцем внаслідок настання обставин непереборної сили не вважається порушенням Виконавцем своїх зобов’язань.

 


7. ФОРС-МАЖОР


7.1. Зобов’язання Сторін за цією Офертою вважаються такими, що втратили чинність, у разі виникнення незалежних від Сторін обставин непереборної сили (далі — форс-мажорні обставини), а саме: зовнішнього впливу на електронні прилади, зовнішнє несанкціоноване втручання в електронну або цифрову мережу, загроза війни, збройного конфлікту або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, воєнні дії, націоналізація, експропріація або конфіскація майна Сторони, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, заворушення, акти тероризму, диверсія, піратство, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, запровадження комендантської години, примусове вилучення, захоплення підприємства, реквізиція, громадська демонстрація, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту і/або заборони проводити масові заходи (понад 100 осіб або менше), і/або карантинні заходи (або подібні заходи) не менше ніж за місяць до запланованого заходу, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади та/або місцевого самоврядування, а також спричинені винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, пандемія, циклон, ураган, торнадо, повінь, накопичення снігу, ожеледь, град, заморозки, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув, інші стихійні лиха та інші обставини, виникнення яких і їхній вплив на діяльність Сторони перебували поза контролем Сторони, що потрапила під вплив зазначених обставин.


7.2. Форс-мажорними обставинами за цією Офертою є обставини, які настали після набуття чинності цієї Оферти. Виникнення форс-мажорних обставин продовжує строки виконання зобов’язань за цією Офертою на час дії таких обставин і їхніх наслідків.


7.3. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання згідно з цією Офертою внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом п'яти календарних днів із моменту настання таких обставин. Після завершення дії форс-мажорних обставин Сторона, що потрапила під дію таких обставин, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом п'яти календарних днів з моменту припинення дії таких обставин. Повідомлення про настання і припинення дії форс-мажорних обставин повинне бути належним чином підтверджене документально упродовж доцільного строку. Належним підтвердженням є документ, виданий уповноваженим органом державної влади або ТПП України (ТПП відповідного регіону) або іншою уповноваженою у відповідній сфері особою. У разі недотримання умови про повідомлення і його належне підтвердження Сторона, що порушила цю умову, не зможе посилатися на ці обставини і їхні наслідки як на підставу для звільнення від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань. Загальновідомі обставини не вимагають підтвердження.


7.4. Виконавець, у разі наявності такої можливості, зобов’язується надати Послуги або додаткові послуги після припинення дії таких обставин та усунення їх негативних наслідків для Виконавця, термін надання Послуг або додаткових послуг продовжується автоматично (без необхідності укладення додаткової угоди до Договору) на весь строк дії таких  обставин непереборної сили та на строк необхідних для подолання Виконавцем  наслідків  таких обставин непереборної сили.


7.5. Зміна строків та/або порядку надання Послуг або додаткових послуг внаслідок настання обставин непереборної сили не є підставою для розірвання Договору в односторонньому порядку.


7.6. У випадку коли Виконавець, знаходячись під дією обставин непереборної сили не має можливості змінити строки або порядок надання Послуг або додаткових послуг, Виконавець повідомляє про це Замовника, таке повідомлення є підставою для припинення дії Договору.  При цьому Сторони домовилися, що у випадку неможливості внесення змін у строки та порядок надання Послуг або додаткових послуг, розумні витрати Виконавця становитимуть 15 % від ціни Послуг та додаткових послуг (якщо такі додаткові послуги були замовлені). 


7.7. Виникнення і дія форс-мажорних обставин не є підставою для відмови Замовника від оплати послуг Виконавця, які фактично були спрямовані на виконання Договору (надані в рамках цієї Оферти до дати початку дії обставин непереборної сили), — організаційний збір.

 


8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ


8.1. Замовник гарантує, що всі умови Оферти йому зрозумілі і він приймає їх беззастережно і в повному обсязі, без будь-яких умов, винятків і застережень.


8.2. У випадку, що не врегульований цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.


8.3. До цього Договору застосовується законодавство України.


8.4. Сторони надають одна одній згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими їм у зв’язку з укладанням цього Договору, в межах, необхідних відповідно до вимог чинного законодавства України.

ФОП Бондаренко Ірина Анатоліївна
IBAN: UA143057490000002600770305101, Банк АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", МФО 305749   
Україна, 01042, місто Київ, вул. Тверський Тупик, будинок 10, квартира 18,
код за ЄДРПОУ 2752205726
Не є платником податку на прибуток на загальних підставах
Не є платником податку на додану вартість

bottom of page